skip to Main Content

Hållbarhet och bioekonomi

Skogen har en nyckelroll i det hållbara biobaserade samhället, vilket förutsätter ett aktivt brukande av skogen och nyttjande av skogens förnyelsebara  råvara. Samtidigt ska skogsbruket bidra till bevarandet av biologisk mångfald och värna sociala värden i skogen.

Bergvik Skogs verksamhet kan stödja utvecklingen av ett biobaserat samhälle, en bioekonomi. Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom ett hållbart brukande av ekosystemtjänster från skog, mark och vatten.

Under avsnittet bioekonomi kan du läsa mer om vad det biobaserade samhället är, vad vi kan använda skogen till för att skapa ett mer hållbart samhälle. Under hållbarhetsstrategier finns övergripande information om hur Bergvik Skog arbetar, vilka mål och vilken styrning vi har. Under avsnitten miljö, sociala värden, ansvarsfull arbetsgivare och ekonomi hittar du mer information om hur vi arbetar i vardagen för att nå det hållbara biobaserade samhället. Där beskrivs hur skogsbruket anpassas för att skogen ska kunna producera råvara till det biobaserade samhället på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som bidrar till bevarande av biologisk mångfald och värnar sociala värden.

produktion-och-naturvard
bergvik0895
Back To Top