skip to Main Content
Lars Sängstuvall

Foto: Mona Bonta Bergman, SLU

Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

Lars Sängstuvall, chef för skoglig planering och inventering på Bergvik Skog gör i sin nyligen framlagda doktorsavhandling bedömningen att med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta skogsbestånd kunna stå för betydande mängder biomassa till vissa av de svenska fjärrvärmeverken.

 

Läs vidare på https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/1/gallrad-ungskog-kan-bli-en-viktig-energiravara-lokalt/

Back To Top