skip to Main Content

Förtidslösning av förlagslån

Den 31 maj 2019 genomfördes den av Bergvik Skogs ägare tidigare aviserade omstruktureringen av Bergvik Skog. Bolaget avyttrade Bergvik Skog Öst till BillerudKorsnäs. Bergvik Skog Plantor, ett antal vindkraftsprojekt och tomtområdet Stabergsviken avyttrades till Stora Enso. Vidare delades Bergvik Skog Väst i 7 delar

Som ett led i denna avveckling önskade Bergvik Skog förtidslösa sitt förlagslån med ISIN: SE0001182155 med ett utestående kapitalbelopp på c:a 3,9 miljarder svenska kronor.

Bergvik Skog kallade därmed, i enlighet med förlagslånets villkor, till ett sk Innehavarmöte med syfte att få innehavarnas godkännande till att tidigarelägga den möjlighet till förtidslösen som finns i de ursprungliga villkoren.

Kallelse till detta möte skickades den 20 januari 2020 med rekommenderad post till de förvaltare och direktregistrerade ägare som står som registrerade innehavare i skuldboken (till den adress som anges däri), i enlighet med villkoren. För de flesta innehavare innebar detta att deras respektive förvaltande institut var de som tog emot kallelsen med informationen och enligt instruktioner i kallelsen vidarebefordrade denna och inhämtade innehavarnas ställningstagande till bolagets förslag.

Innehavarmötet hölls i Stockholm den 10 februari 2020 med ägare motsvarande drygt 90 procent av det utestående beloppet närvarande via fullmakt.

Förlagslånets villkor anger att röster motsvarande minst 50 procent av det utestående kapitalbeloppet ska närvara vid Innehavarmötet för att innehavarmötet ska vara beslutsfört. För att ändring av villkoren ska godkännas krävs att minst 2/3 av de närvarande rösterna röstar för förslaget.

Då båda dessa kriterier var uppfyllda beslutade Innehavarmötet att förtidsinlösen ska tidigareläggas med ett år, från den 24 mars 2021 till den 24 mars 2020. Beslutet innebär att innehavare av förlagslånet ska få samtliga räntebetalningar som de skulle fått fram till det ursprungliga förtidslösendatumet.

I enlighet med Innehavarmötets beslut kommer Bergvik Skog att den 24 mars 2020 utbetala kapitalbelopp plus ränta från senaste räntebetalningsdag (30 december 2019) till den 24 mars 2021, sammanlagt 444 räntedagar till 8,5 procents ränta. Beloppet kommer att sättas in på innehavarnas respektive konto i Euroclear.

Handelsbanken Capital Markets och advokatfirman DLA Piper har varit rådgivare till Bergvik Skog AB i denna process.

Efter det att förlagslånet är löst kommer hemsidan att avvecklas.

0

 

Back To Top