skip to Main Content

Demonstration av Naturhänsyn på Effaråsen

Går det att bedriva lönsamt skogsbruk och samtidigt bevara viktiga naturvärden? Det ska fältexperimentet i Effaråsen ge svar på. Där finns nu en demoslinga för den intresserade. På ”Kunskap Direkt” finns en guide till slingan.

Skogarna kring Effaråsen i västra Dalarna ingår i ett större sammanhängande område med gammal tallskog. Det är en skogstyp som är på tillbakagång samtidigt som den hyser stora miljövärden. Bränd ved, torrakor, senvuxna träd och tjärved är viktiga substrat för en lång rad insekter, svampar, mossor, lavar och fåglar, varav en del är hotade eller sällsynta. Många av arterna är också beroende av störningar – brand, stormar och naturligt avdöende – som kontinuerligt skapar nya substrat.

På Effaråsen ville markägaren Bergvik Skog testa om det går att bevara naturvärdena och samtidigt göra ett virkesuttag. Tillsammans med Stora Enso, Skogsstyrelsen och Skogforsk lade man ut ett storskaligt försök som ska ge svar på effekterna av olika brukningsformer. Försöket är tänkt att följas under lång tid – flera decennier. Det tar tid innan åtgärder ger avtryck i floran och faunan.

Hela försöket är 140 hektar stort. I den norra delen har en demonstrationsslinga anlagts för att visa hur olika nivåer av hänsyn upplevs. Slingan är 2,5 km lång och leder besökaren genom orörd skog, skog där extra naturvärden har skapats på konstgjord väg och skog där olika stora virkesuttag har gjorts. Delar av skogen är också bränd.
– Vår ambition är att slingan ska användas av både yrkesfolk och allmänhet för att visa på olika målbilder för naturhänsynen, säger Line Djupström, forskare på Skogforsk. Hur upplevs en skog som har bränts eller där stammar fällts och blivit liggande? Och hur ser en orörd skog ut jämfört med en skog med ett försiktigt virkesuttag?
Demonstrationsslingan finns tillgänglig i dator på http://www.kunskapdirekt.se/effarasen och dessutom i en mobilvänlig fältguide med kartunderlag på http://arcg.is/1Bvt9q6

I försöket följer forskarna hur olika arter påverkas och hur hänsynen påverkar brukningsmetoderna och skogens utveckling. Före avverkningen inventerades rödlistade svampar, mossor och lavar, och deras utveckling kommer att följas under lång tid framöver.
– I takt med att vi får nya forskningsresultat från försöket kommer vi att lägga upp dem på Kunskap Direkt, säger Line Djupström.

Kontakt
Line Djupström, forskare Skogforsk, line.djupstrom@skogforsk.se , 018-18 85 08
01046-77807
Börje Pettersson, ekolog Bergvik Skog, borje.pettersson@bergvikskog.se, 023-583 22
Ulf Lindenbaum, skogskonsulent Skogsstyrelsen, ulf.lindenbaum@skogsstyrelsen.se 0250-595111
Ulrica Lund-Lissman, miljöspecialist Storaenso, Ulrica.Lundlissman@storaenso.com, 01046-77807

Om försöket
Effaråsen ligger cirka 3 mil väster om Mora, nordost om samhället Venjan. I samband med en avverkning 2012 delades det upp i 24 olika bestånd som behandlades på olika sätt. Mängden hänsyn varierar mellan 3 % och 100 % lämnade träd, och de kvarlämnade träden fördelas på orörda träd, kapade högstubbar, träd som har lagts ned som lågor och katade träd. Katning innebär att delar av barken skalas bort för att påskynda tjärbildningen.

Back To Top