skip to Main Content

Delningsplan för Bergvik Skog Väst AB inlämnad

Styrelsen för Bergvik Skog Väst AB har den 22 februari antagit en delningsplan enligt 24 kap. 1 § 2 st. 1 p. aktiebolagslagen (2005:551) samt ingivit denna till Bolagsverket i syfte att ansöka om tillstånd för att verkställa delningen.

Detta innebär att Bergvik Skog Väst AB ska delas genom att all verksamhet som bedrivs inom Bergvik Skog Väst AB ska överföras till sju övertagande bolag som bildas i samband med delningen. Bergvik Skog Väst AB har, i samband med att delningsplanen antagits av styrelsen underrättat samtliga kända borgenärer.

Karta som visar hur marken fördelas på de nya ägarna.

Back To Top