skip to Main Content

Bergvik Skogs brandfält blir naturreservat

Bergvik Skog och Naturvårdsverket har träffat en principöverenskommelse som innebär att parterna är överens om att staten kommer att byta till sig den mark som Bergvik Skog äger inom det brandpåverkade området i Västmanland. Detta skapar förutsättningar för att snabbt bilda naturreservat av dessa marker för att bevara de unika naturvärden som skapats genom den stora branden.

Bergvik Skog och Naturvårdsverket har under försommaren träffat avtal om ett stort markbyte, det s k ESAB-bytet, som innebär att Bergvik Skog avstår 34.000 hektar mark med höga naturvärden i ett markbyte med staten och ambitionen har varit att byta ytterligare mark. Till följd av den förödande skogsbranden i Västmanland har dock också skapats nya naturvärden, som inte funnits i Sverige under modern tid. Parterna har därför nu enats om att som nästa steg i ESAB-affären ta med även Bergvik Skogs ca 1.700 hektar brandpåverkade marker i bytet. Genom bytet kan ett för Sverige mycket stort brandfält skyddas där brandgynnade och brandberoende arter kan leva.

– Branden i Västmanland har skapat stor förödelse som drabbat många människor i området. Trots förödelsen finns det också en stor potential att bevara och skapa viktiga naturvärden för den fauna och flora som är starkt beroende av skogsbränder, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket. En reservatsbildning skapar även en unik möjlighet för vetenskapliga studier av hur djur- och växtsamhällen reagerar på storskaliga skogsbränder.

– För Bergvik Skog känns det positivt att kunna bidra till att delar av brandområdet skyddas som reservat, säger Elisabet Salander Björklund, verkställande direktör för Bergvik Skog. Hela ESAB-affären i kombination med våra egna frivilliga avsättningar och den hänsyn som tas i vårt skogsbruk är ett bidrag av stor betydelse för möjligheten att uppnå Sveriges miljömål.

Bakgrund:
Det pågår ett omfattande arbete för att skydda värdefulla skogar i Sverige som ett led i att uppnå miljömålen. För att öka takten med att skydda skog använder Sverige mark från statliga Sveaskog som ersättning för annan mark med höga naturvärden. På detta sätt kan 50-60 000 hektar värdefull natur skyddas och cirka 450 naturreservat bildas.

För mer information kontakta:
Börje Pettersson, chefekolog Bergvik Skog, borje.pettersson@bergvikskog.se, 023-583 22
Bo Lundin, sektionschef Naturvårdsverket, bo.lundin@naturvardsverket.se, 010-698 14 20

Pressmeddelande Bergvik Skogs brandfält blir reservat 2014-08-16

Bilden till inlägget kommer från en naturvårdsbränning i Västerbotten.

 

Brand västerbotten

Back To Top